KOMUNIKAT nr 1 / 2020 Prezesa Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr z dnia 18. marca 2020 roku

Szanowni Państwo,
w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce i naszym Regionie zwracam się do Państwa w imieniu własnym.
Jeśli sytuacja tylko pozwoli, odbędą się planowane posiedzenia nowego Zarządu Oddziału i Rady Artystycznej. Ukaże się wtedy Okólnik Zarządu Oddziału i Komunikat z posiedzenia Rady Artystycznej.
Mam nadzieję, że sytuacja możliwie szybko unormuje się i będzie możliwym wznowienie prób i koncertów naszych zespołów chóralnych i orkiestrowych.
Przekazuję dziś Państwu najważniejsze informacje:

 1. W dniu 29.02.2020 r. w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy odbyło się Walne Zgromadzenie przedstawicieli Oddziału Bydgoskiego i Oddziału Pomorskiego PZChiO. Po trzech miesiącach wspólnych rozmów i ustaleń, po decyzjach Zarządów i Zjazdów poszczególnych Oddziałów przyjęto historyczną Uchwałę: z dniem 1. marca 2020 roku w miejsce dotychczasowych Oddziałów Bydgoskiego i Pomorskiego powstał jeden, obejmujący swym zasięgiem całe Województwo Kujawsko – Pomorski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
  Jego siedziba znajdzie się, dzięki uprzejmości JM Rektora Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – prof. dr. hab. Jerzego Kaszuby w budynku Uczelni, w ścisłym centrum miasta, przy ul. Warmińskiego 13 ( o otwarciu siedziby poinformujemy osobno ).
  Bieżący kontakt zapewniamy cały czas: Kierownik Biura – Piotr Haik – tel.  739 907 482 , adres mailowy : sekretariat@pzchio.bydgoszcz.pl , Prezes : janusz.stanecki@wp.pl.
  Podczas Walnego Zgromadzenia dokonano uzupełnień w składzie Zarządu nowego Oddziału i Rady Artystycznej. W skład Zarządu weszli:
  Łukasz Łodygowski – dotychczasowy Prezes Oddziału Pomorskiego,
  Marcin Makowski – dotychczasowy Skarbnik Oddziału Pomorskiego,
  Kaja Potrzebska – członek Oddziału.
  W skład Rady Artystycznej weszli:
  Robert Stranc – dotychczasowy Dyrektor Artystyczny Oddziału Pomorskiego, członkowie RA  Oddziału Pomorskiego – Magdalena Filipska i Marian Szczepański,
  mjr Dominik Sierzputowski – Kapelmistrz Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy.
  Nowy Zarząd i Rada Artystyczna ukonstytuują się podczas pierwszych posiedzeń.
 2. Do udziału w Zjeździe Chórów i Orkiestr w Licheniu, z okazji 95 – lecia PZChiO zgłosiły się następujące zespoły chóralne i orkiestrowe:
  Chóry: Chór Męski Echo z Grudziądza, Chór Męski im. St. Moniuszki w Żninie, Chór Mieszany Dzwon z Bydgoszczy, Zespół Wokalny Brzozowiacy,
  Orkiestry: Mogileńska Orkiestra Dęta.
  W związku z obecną sytuacją, po konsultacji z Prezesem Zarządu Głównego – Dariuszem Dyczewskim, będziemy na bieżąco informowali o prawdopodobnym przesunięciu terminu Zjazdu. Wiemy już na pewno, że Koncerty Maryjne „ Z różą” zostają przesunięte na jesień br. Będziemy informowali na bieżąco o ewentualnych zmianach terminów innych wydarzeń ( np. Warsztaty dla Kapelmistrzów, Wiosna w Solankach i inne ).
 3. Konkurs Chórów i Orkiestr „O Puchar Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego zaplanowano na dzień 10. 10. 2020 w Toruniu.
 4. Uroczysty Koncert z okazji 120 – lecia Społecznego Ruchu Muzycznego na Ziemi Bydgoskiej zaplanowano na dzień 14. 11. 2020 w Sali Koncertowej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.
  Utwory do wspólnego wykonania dla chórów zostały rozesłane mailowo. Prosimy o przygotowanie tylko i wyłącznie przesłanych wersji utworów. Utwory do wspólnego wykonania dla orkiestr podane zostaną po wznowieniu pracy Rady Artystycznej ( będą to utwory, które orkiestry posiadają w swoim repertuarze).
 5. Proszę o pilne uzupełnienie Sprawozdań z działalności za rok 2019 i przesłanie ich mailowo na adres Biura!
 6. Gorąco zachęcamy nowe zespoły chóralne i orkiestrowe, działające na terenie całego Województwa, do wstąpienia w szeregi naszego Związku. Bardzo proszę prezesów, dyrygentów, członków zarządów poszczególnych zespołów o życzliwą kampanię w tej sprawie. Będzie nam bardzo miło powitać nowe zespoły w naszym gronie. Zachęcamy wszystkich – od chórów dziecięcych, młodzieżowych i studenckich, poprzez orkiestry młodzieżowe, chóry i orkiestry osób dorosłych aż do zespołów seniorskich.
 7. Z całego serca życzę wszystkim naszym członkom przede wszystkim: ZDROWIA! Obyśmy mogli jak najszybciej wznowić próby i móc pokazać nasze umiejętności artystyczne podczas koncertów, festiwali i konkursów!

Z wyrazami szacunku

Janusz Stanecki
Prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr

W sobotę 29.02.2020 powstał Kujawsko – Pomorski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr

W dniu 29.02.2020 w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy odbyło się Walne Zebranie delegatów dwóch oddziałów PZChiO – Bydgoskiego i Pomorskiego.

Od kilku miesięcy prowadzone były rozmowy między działaczami Związku w Bydgoszczy i Toruniu na temat połączenia obu oddziałów w jeden – Kujawsko  – Pomorski z siedzibą w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Prowadzili je od początku prezesi – Janusz Stanecki ( Bydgoszcz) i Łukasz Łodygowski ( Toruń ). Konsekwencją tych rozmów były Uchwały obu Zarządów, list intencyjny przedstawicieli obu gremiów, czy wreszcie jednogłośne Uchwały Walnych Zebrań poszczególnych Oddziałów – Toruń – 15.02., Bydgoszcz – 29.02. Ukoronowaniem tych działań było spotkanie obu środowisk, gdzie również jednogłośnie podjęto Uchwałę o połączeniu z dniem 1.03.2020. obu Oddziałów w jeden Kujawsko – Pomorski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Jest to historyczne wydarzenie. Połączony Oddział stanie się zapewne jednym z najsilniejszych w Polsce – obejmie swym zasięgiem 23 chóry i 13 orkiestr!

Oddział Kujawsko Pomorski planuje na bieżący rok spektakularne wydarzenia muzyczne w kilku miastach Regionu – Bydgoszczy, Toruniu, Inowrocławiu, Grudziądzu i innych ośrodkach. Będziemy o każdym szczegółowo informować!