Konkurs Chórów o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dnia 26.10.2019 w auli Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ulicy Kopernika 1 w Bydgoszczy (godzina zostanie podana w terminie późniejszym) odbędzie się Konkurs Chórów o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Założenia i cele konkursu:

  • pielęgnowanie dziedzictwa narodowego i tradycji kulturowych województwa kujawsko-pomorskiego,
  • upowszechnianie w społeczeństwie sztuki chóralnej ukazującej dorobek muzyki polskiej i obcej różnych okresów historycznych,
  • popularyzacja muzyki chóralnej kompozytorów polskich, szczególnie Stanisława Moniuszki w Roku Moniuszkowskim,
  • podnoszenie poziomu artystycznego chórów,
  • konfrontacja osiągnięć, wymiana doświadczeń oraz integracja chórzystów.
  1. W konkursie mogą brać udział chóry zrzeszone i niezrzeszone w bydgoskim oddziale Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Bydgoszczy działające w województwie kujawsko-pomorskim.
  2. W konkursie mogą uczestniczyć tylko stali członkowie chóru.
  3. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby śpiewające w chórze okazjonalnie, a na co dzień śpiewające w profesjonalnej instytucji muzycznej.

Zgłoszenia do konkursu chóry powinny dokonać na załączonej karcie zgłoszenia (załącznik nr 1 – udostępniony będzie do 10.09.2019) w terminie do dnia 23.09.2019 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres: Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bydgoszczy, ul. Toruńska 30, 85-023 Bydgoszcz.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie opłaty akredytacyjnej i za posiłek w wysokości: 12 zł (słownie: dwanaście złotych) – od osoby z chóru zrzeszonego w PZCHiO (także towarzyszącej), 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) – od osoby z chórów niezrzeszonych w PZCHiO.

Wpłat należy dokonywać na konto: Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bydgoszczy nr konta: 15 1320 1117 2098 7611 2000 0001 lub w biurze Oddziału przy ul. Toruńskiej 30 (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym). Ostateczny termin dokonania wpłaty mija 8.10.2019 r.

Ze względów organizacyjnych liczbę chórzystów i opiekunów uczestniczących w konkursie chóry powinny zgłosić e-mailem lub ewentualnie telefonicznie do dnia 08.10.2019 r.

Poniżej w pliku PDF pełen regulamin konkursu.

Serdecznie zapraszamy!