Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Męski im. St. Moniuszki w Żninie

Chór założony został w dniu 7 lutego 1909 roku w Żninie jako „Koło Śpiewackie Polskie”, którego głównym celem było podtrzymywanie przez śpiew ducha narodowego, nauka mowy polskiej, tradycji i patriotyzmu. Już w następnym roku Koło przystąpiło do Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego – Okręgu XII Wągrowieckiego, a w Żninie odbyły się pierwsze „zawody” z udziałem chórów okręgu wągrowieckiego oraz zespołów z Poznania i z Bydgoszczy. W czerwcu 1914r. Koło brało udział w Poznaniu w X Walnym Zjeździe Śpiewackim z udziałem 91 Kół związkowych oraz chórami z Westfalii, Nadrenii i Górnego Śląska. Również w 1924r. Koło nasze brało udział w XI–tym Zjeździe Śpiewackim Wielkopolskim, a II–gim Wszechpolskim w Poznaniu. W tym samym roku z okazji 15–lecia Koła został poświęcony sztandar chóru, a jego fundatorem było społeczeństwo m. Żnina. 1925r. miał miejsce pamiętny koncert, podczas którego chórem gościnnie dyrygował sam F. Nowowiejski. Wojny światowe 1919 i 1939 roku wstrzymały „żnińskie muzykowanie”. Podczas okupacji hitlerowskiej wielu członków chóru walczyło na różnych frontach, a ci którzy pozostali w mieście z narażeniem życia bronili jego pamiątek. Po odzyskaniu niepodległości na Pałukach znów ożywił się ruch śpiewaczy. Pierwszy koncert w powojennej Polsce wywołał duże zainteresowanie miejscowego społeczeństwa, a do repertuaru włączono utwory St. Moniuszki, którego chór obrał sobie za patrona.

W okresie międzywojennym i po wojnie zespół pracę na niwie śpiewaczej poszerzył o wystawianie sztuk teatralnych i operetek. Przedstawienia te zyskiwały sobie szerokie kręgi odbiorców. W ponad 50-letnią historię powojennej Polski żniński „MONIUSZKO” wpisał się jako aktywny uczestnik wszystkich ważnych uroczystości i rocznicowych obchodów na terenie miasta i oddziału PZChiO w Bydgoszczy . Równocześnie dobrze reprezentował się podczas regionalnych i ogólnopolskich konkursów i festiwalu. Swój kunszt artystyczny miał również przyjemność zaprezentować dwukrotnie (1994 i 1996) w Holandii, a w 1998r. na Litwie. W 2014 w Brukseli i Paryżu.  Uczestniczył we mszach świętych w czasie pielgrzymek Jana Pawła II do Polski w 1997 r. w Gnieźnie i w 1999 r. w Bydgoszczy. Chór „Moniuszko” za swoją bogatą organizacyjno-artystyczną pracę otrzymał liczne nagrody i odznaczenia, a w śród nich tak ważne jak: Nagroda Ministra Kultury i Sztuki. w Z koncertami kolęd regularnie odwiedza zaprzyjaźnione domy pomocy społecznej. Obchodząc święto św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej, corocznie chór przygotowuje nowe utwory sakralne na tę okazję. Jest bardzo aktywnym propagatorem kultury Pałuk w Polsce i za granicą.

Od ośmiu lat bierze czynny udział w Koncertach Maryjnych  z Różą odbywanych w maju, w Katedrze bydgoskiej. W dniach 1- 4 grudnia 2016 r brał udział w Praskich Spotkaniach Chóralnych.  W dniach 2-16 lipca 2017 r. uczestniczył w warsztatach chóralnych w Calelli w Hiszpanii. Koncertował w Calelli, w Sagrada Familia w Barcelonie, w Montserrat i Lourdes we Francji. W 2018 r. śpiewał we Lwowie w dniach 4-7.10.b.r. Od 1988 roku bierze czynny udział w Ogólnopolskich Spotkaniach Chórów Męskich w 2018 r. XXII Spotkania odbyły się w Tczewie. 

  • Dyrygent – mgr Beata Różańska
  • Prezes – mgr Wojciech Putz