Rada Artystyczna

W skład Rady Artystycznej Oddziału wchodzą:

 • Dyrektor artystyczny – prof. Jan Lach
 • mgr Janusz Sierszulski
 • mgr Zbigniew Jodłowski
 • mgr Krzysztof Beszczyński
 • dr hab. Renata Szerafin-Wójtowicz

Zarząd Oddziału

13.04.2019 r. w trakcie wyborów został powołany nowy Zarząd oddziału, w skład którego wchodzą:

 • Prezes – Janusz Stanecki
 • Wiceprezes ds. chórów – Eugeniusz Kubski
 • Wiceprezes ds. orkiestr – Mariusz Mikołajczak
 • Sekretarz – Edward Filipiak
 • Skarbnik – Irena Nowak
 • Członek – Adam Filipski
 • Członek – Wojciech Putz
 • Członek – Zbigniew Raczkowski
 • Członek – Władysław Rybacki

Brzozowiacy

Zespół Wokalny Brzozowiacy z Brzozy powstał w 2003 roku z inicjatywy Ireny Owczarzak – nauczycielki z Bydgoszczy, zamieszkałej od 2000 roku w Brzozie. Zespół jest finansowany przez GOK w Gminie Nowa Wieś Wielka. Pierwszym dyrygentem była pani Danuta Fons-Derda – emerytowana pianistka z Pałacu Młodzieży. Zespół na początku liczył 6 osób. Podczas kilku lat liczba wzrastała w różnych okresach do 18 osób. Obecnie śpiewa nas 12 osób 8 pań i 4 panów.

Śpiewamy każdego roku w Pałacu w Lubostroniu, w Domach Opieki Seniora w Bydgoszczy, na ARS-ach – przeglądach zespołów seniorów. Drugi rok należymy do PZCHiO w Bydgoszczy i dajemy więcej koncertów, bo mamy ciekawe propozycje; na Wyspie Młyńskiej pieśni patriotyczne, na Międzynarodowym Przeglądzie chórów w Szczecinie, na Wiośnie w Solankach w Inowrocławiu, w kościele garnizonowym w Bydgoszczy, w GOK – u w Nowej Wsi Wielkiej i Gądeczu , w Nekli .W naszym repertuarze są pieśni patriotyczne, kolędy, biesiadne i religijne.

 • Prezes – Irena Owczarzak
 • Dyrygent – Jan Chęsy

Towarzystwo Śpiewu „Halka” w Inowrocławiu

Towarzystwo Śpiewu „Halka” niewątpliwie na stałe wpisało się w życie kulturalne Inowrocławia i Kujaw. Przez wszystkie lata istnienia chór swoim śpiewem uświetnia różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, patriotyczne czy religijne.

Śpiew to jednak nie tylko pasja sama w sobie, to także chęć spróbowania swoich sił i możliwości na niwie konkursowej. To chęć poddania się ocenie pod względem umiejętności wokalnych i walorów artystycznych.

Od początku swej działalności czyli 3 czerwca 1923 roku „Halka” dzięki różnorodnemu, bogatemu i uniwersalnemu repertuarowi, uczestniczy w licznych, prestiżowych festiwalach i konkursach krajowych i zagranicznych. Zdobyte przez te wszystkie lata nagrody i wyróżnienia są dla chóru ogromnym zaszczytem, radością a także potwierdzeniem ogromu włożonego wysiłku.

Każdy udział w konkursie niesie za sobą bagaż nowych doświadczeń dla chóru. Mamy możliwość posłuchania innych zespołów prezentujących swoje umiejętności często na bardzo wysokim poziomie pod względem śpiewu i doboru repertuaru. To dla nas ważna lekcja, z której wynosimy chęć do dalszego rozwoju, sięgania po coraz trudniejsze utwory, ale przede wszystkim dalsze kultywowanie tradycji śpiewu chóralnego.

Od 1987 roku prezesem chóru jest Eugeniusz Kubski a dyrygentem Waldemar Szafrański.

www.halkainowroclaw.pl

Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Męski im. St. Moniuszki w Żninie

Chór założony został w dniu 7 lutego 1909 roku w Żninie jako „Koło Śpiewackie Polskie”, którego głównym celem było podtrzymywanie przez śpiew ducha narodowego, nauka mowy polskiej, tradycji i patriotyzmu. Już w następnym roku Koło przystąpiło do Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego – Okręgu XII Wągrowieckiego, a w Żninie odbyły się pierwsze „zawody” z udziałem chórów okręgu wągrowieckiego oraz zespołów z Poznania i z Bydgoszczy. W czerwcu 1914r. Koło brało udział w Poznaniu w X Walnym Zjeździe Śpiewackim z udziałem 91 Kół związkowych oraz chórami z Westfalii, Nadrenii i Górnego Śląska. Również w 1924r. Koło nasze brało udział w XI–tym Zjeździe Śpiewackim Wielkopolskim, a II–gim Wszechpolskim w Poznaniu. W tym samym roku z okazji 15–lecia Koła został poświęcony sztandar chóru, a jego fundatorem było społeczeństwo m. Żnina. 1925r. miał miejsce pamiętny koncert, podczas którego chórem gościnnie dyrygował sam F. Nowowiejski. Wojny światowe 1919 i 1939 roku wstrzymały „żnińskie muzykowanie”. Podczas okupacji hitlerowskiej wielu członków chóru walczyło na różnych frontach, a ci którzy pozostali w mieście z narażeniem życia bronili jego pamiątek. Po odzyskaniu niepodległości na Pałukach znów ożywił się ruch śpiewaczy. Pierwszy koncert w powojennej Polsce wywołał duże zainteresowanie miejscowego społeczeństwa, a do repertuaru włączono utwory St. Moniuszki, którego chór obrał sobie za patrona.

W okresie międzywojennym i po wojnie zespół pracę na niwie śpiewaczej poszerzył o wystawianie sztuk teatralnych i operetek. Przedstawienia te zyskiwały sobie szerokie kręgi odbiorców. W ponad 50-letnią historię powojennej Polski żniński „MONIUSZKO” wpisał się jako aktywny uczestnik wszystkich ważnych uroczystości i rocznicowych obchodów na terenie miasta i oddziału PZChiO w Bydgoszczy . Równocześnie dobrze reprezentował się podczas regionalnych i ogólnopolskich konkursów i festiwalu. Swój kunszt artystyczny miał również przyjemność zaprezentować dwukrotnie (1994 i 1996) w Holandii, a w 1998r. na Litwie. W 2014 w Brukseli i Paryżu.  Uczestniczył we mszach świętych w czasie pielgrzymek Jana Pawła II do Polski w 1997 r. w Gnieźnie i w 1999 r. w Bydgoszczy. Chór „Moniuszko” za swoją bogatą organizacyjno-artystyczną pracę otrzymał liczne nagrody i odznaczenia, a w śród nich tak ważne jak: Nagroda Ministra Kultury i Sztuki. w Z koncertami kolęd regularnie odwiedza zaprzyjaźnione domy pomocy społecznej. Obchodząc święto św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej, corocznie chór przygotowuje nowe utwory sakralne na tę okazję. Jest bardzo aktywnym propagatorem kultury Pałuk w Polsce i za granicą.

Od ośmiu lat bierze czynny udział w Koncertach Maryjnych  z Różą odbywanych w maju, w Katedrze bydgoskiej. W dniach 1- 4 grudnia 2016 r brał udział w Praskich Spotkaniach Chóralnych.  W dniach 2-16 lipca 2017 r. uczestniczył w warsztatach chóralnych w Calelli w Hiszpanii. Koncertował w Calelli, w Sagrada Familia w Barcelonie, w Montserrat i Lourdes we Francji. W 2018 r. śpiewał we Lwowie w dniach 4-7.10.b.r. Od 1988 roku bierze czynny udział w Ogólnopolskich Spotkaniach Chórów Męskich w 2018 r. XXII Spotkania odbyły się w Tczewie. 

 • Dyrygent – mgr Beata Różańska
 • Prezes – mgr Wojciech Putz