Cantare

Chór  „CANTARE” działający przy Gminnym Centrum Kultury w Białych Błotach został utworzony 13 listopada 1999 roku przy parafii p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza w Białych Błotach koło Bydgoszczy z inicjatywy ks. proboszcza Franciszka Sołtysiaka.

Zadania utworzenia chóru podjął się mgr Zbigniew Rydelski, absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Początkowo w zajęciach chóru uczestniczyły dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe – mieszkańcy gminy Białe Błota. Prezesem Chóru jest Irena Nowak.

Po dwuletniej działalności zespołu w 2001 roku opiekę nad chórem objęło Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach.

W repertuarze chóru znajdują się utwory a cappella różnych epok, pieśni kościelne, kolędy, pieśni patriotyczne, opracowania muzyki ludowej oraz utwory gospel, negro spirituals i inne. Chór bierze czynny udział we wszystkich uroczystościach państwowych, gminnych i kościelnych odbywających się na terenie gminy Białe Błota. Poza gminą występujemy w Bydgoszczy, Mroczy, Wierzchucinku, Górce Klasztornej, w Łobżenicy, w Inowrocławiu, w Ostromecku, w Więcborku, w Osiu.                        

16 listopada 2019 chór wystąpi na swoim jubileuszu 20-lecia działalności.

Chór Mieszany Dzwon

Chór Mieszany „DZWON” przy DK „ORION” Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej powstał  2 lutego 1923 r. Jest jednym z najstarszych chórów w mieście Bydgoszcz, skupia 32 członków w większości seniorów kochających śpiew.  Wykonuje rocznie ponad 20 koncertów w repertuarze świeckim i kościelnym a capella i jest postrzegany jako bardzo energetyczny zespół śpiewający z wielkim zaangażowaniem. 

Bierze udział w konkursach o Puchar Marszałka Województwa i Prezydenta Miasta, a także w uroczystościach związanych ze Świętem Niepodległości, Wiośnie w Solankach w Inowrocławiu, a także w cyklicznych koncertach pieśni Maryjnych w Katedrze Bydgoskiej oraz pieśni Musica Sacra, wykonuje koncerty o tematyce religijnej, patriotycznej i rozrywkowej.  Śpiewa w Domu Kultury „ORION” w Domu Polskim, Kościołach lub w innych miejscach. 

Otrzymuje nagrody, wyróżnienia i dyplomy, które są wyeksponowane w DK „ORION”. W ostatnim Konkursie o Puchar Marszałka Województwa uzyskał II miejsce.  W ramach integracji organizuje wycieczki krajoznawcze oraz zabawy, bale:  karnawałowy przebierańców w styczniu, a także na zakończenie roku szkolnego w czerwcu w DK „ORION”. 

W 2012 r. został wpisany do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, a od 2017 r. uzyskał status Organizacji Pożytku Publicznego.

Chórem dyryguje pani Agnieszka Jędrzejewska – Stachura, a pracami zespołu od lutego 2019 r. kieruje druh Wojciech Chmieliński. Chór prowadzi nabór do głosów męskich. 

Fresca Voce

Zespół Pieśni Dawnej FRESCA VOCE działa w Młodzieżowym Domu Kultury nr 5 w Bydgoszczy – Fordonie od września 1998 roku. Od początku kierownikiem artystycznym i dyrygentem jest Michalina Spychalska. Prezesem zespołu jest Patrycja Kamińska.

            Od początku Zespół FRESCA VOCE wpisał się w nurt życia muzycznego Bydgoszczy, regionu i kraju , przez udział w koncertach, konkursach, projektach i festiwalach zajmując czołowe miejsca.  Koncertował m.in.  w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Kaliszu, Toruniu, Inowrocławiu, Chojnicach, Chełmnie, Bytowie, Grudziądzu, Żukowie k. Gdańska, a także za granicami Polski, np.: w Pradze i w Kragujewcu.

Od 2000 r. jest członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oddział w Bydgoszczy i bierze czynny udział w koncertach i przeglądach organizowanych przez Związek.

Chociaż zespół nie liczy wielu członków, to wszystkich, niezależnie od wieku i wykształcenia łączy pasja śpiewania.

         Repertuar zespołu to przede wszystkim muzyka wokalna średniowiecza, renesansu i baroku kompozytorów polskich i obcych, ale także innych epok,  po utwory współczesnych kompozytorów.

Rada Artystyczna

W skład Rady Artystycznej Oddziału wchodzą:

 • Dyrektor artystyczny – prof. Jan Lach
 • mgr Janusz Sierszulski
 • mgr Zbigniew Jodłowski
 • mgr Krzysztof Beszczyński
 • dr hab. Renata Szerafin-Wójtowicz

Zarząd Oddziału

13.04.2019 r. w trakcie wyborów został powołany nowy Zarząd oddziału, w skład którego wchodzą:

 • Prezes – Janusz Stanecki
 • Wiceprezes ds. chórów – Eugeniusz Kubski
 • Wiceprezes ds. orkiestr – Mariusz Mikołajczak
 • Sekretarz – Edward Filipiak
 • Skarbnik – Irena Nowak
 • Członek – Adam Filipski
 • Członek – Wojciech Putz
 • Członek – Zbigniew Raczkowski
 • Członek – Władysław Rybacki

Brzozowiacy

Zespół Wokalny Brzozowiacy z Brzozy powstał w 2003 roku z inicjatywy Ireny Owczarzak – nauczycielki z Bydgoszczy, zamieszkałej od 2000 roku w Brzozie. Zespół jest finansowany przez GOK w Gminie Nowa Wieś Wielka. Pierwszym dyrygentem była pani Danuta Fons-Derda – emerytowana pianistka z Pałacu Młodzieży. Zespół na początku liczył 6 osób. Podczas kilku lat liczba wzrastała w różnych okresach do 18 osób. Obecnie śpiewa nas 12 osób 8 pań i 4 panów.

Śpiewamy każdego roku w Pałacu w Lubostroniu, w Domach Opieki Seniora w Bydgoszczy, na ARS-ach – przeglądach zespołów seniorów. Drugi rok należymy do PZCHiO w Bydgoszczy i dajemy więcej koncertów, bo mamy ciekawe propozycje; na Wyspie Młyńskiej pieśni patriotyczne, na Międzynarodowym Przeglądzie chórów w Szczecinie, na Wiośnie w Solankach w Inowrocławiu, w kościele garnizonowym w Bydgoszczy, w GOK – u w Nowej Wsi Wielkiej i Gądeczu , w Nekli .W naszym repertuarze są pieśni patriotyczne, kolędy, biesiadne i religijne.

 • Prezes – Irena Owczarzak
 • Dyrygent – Jan Chęsy

Towarzystwo Śpiewu „Halka” w Inowrocławiu

Towarzystwo Śpiewu „Halka” niewątpliwie na stałe wpisało się w życie kulturalne Inowrocławia i Kujaw. Przez wszystkie lata istnienia chór swoim śpiewem uświetnia różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, patriotyczne czy religijne.

Śpiew to jednak nie tylko pasja sama w sobie, to także chęć spróbowania swoich sił i możliwości na niwie konkursowej. To chęć poddania się ocenie pod względem umiejętności wokalnych i walorów artystycznych.

Od początku swej działalności czyli 3 czerwca 1923 roku „Halka” dzięki różnorodnemu, bogatemu i uniwersalnemu repertuarowi, uczestniczy w licznych, prestiżowych festiwalach i konkursach krajowych i zagranicznych. Zdobyte przez te wszystkie lata nagrody i wyróżnienia są dla chóru ogromnym zaszczytem, radością a także potwierdzeniem ogromu włożonego wysiłku.

Każdy udział w konkursie niesie za sobą bagaż nowych doświadczeń dla chóru. Mamy możliwość posłuchania innych zespołów prezentujących swoje umiejętności często na bardzo wysokim poziomie pod względem śpiewu i doboru repertuaru. To dla nas ważna lekcja, z której wynosimy chęć do dalszego rozwoju, sięgania po coraz trudniejsze utwory, ale przede wszystkim dalsze kultywowanie tradycji śpiewu chóralnego.

Od 1987 roku prezesem chóru jest Eugeniusz Kubski a dyrygentem Waldemar Szafrański.

www.halkainowroclaw.pl

Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Męski im. St. Moniuszki w Żninie

Chór założony został w dniu 7 lutego 1909 roku w Żninie jako „Koło Śpiewackie Polskie”, którego głównym celem było podtrzymywanie przez śpiew ducha narodowego, nauka mowy polskiej, tradycji i patriotyzmu. Już w następnym roku Koło przystąpiło do Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego – Okręgu XII Wągrowieckiego, a w Żninie odbyły się pierwsze „zawody” z udziałem chórów okręgu wągrowieckiego oraz zespołów z Poznania i z Bydgoszczy. W czerwcu 1914r. Koło brało udział w Poznaniu w X Walnym Zjeździe Śpiewackim z udziałem 91 Kół związkowych oraz chórami z Westfalii, Nadrenii i Górnego Śląska. Również w 1924r. Koło nasze brało udział w XI–tym Zjeździe Śpiewackim Wielkopolskim, a II–gim Wszechpolskim w Poznaniu. W tym samym roku z okazji 15–lecia Koła został poświęcony sztandar chóru, a jego fundatorem było społeczeństwo m. Żnina. 1925r. miał miejsce pamiętny koncert, podczas którego chórem gościnnie dyrygował sam F. Nowowiejski. Wojny światowe 1919 i 1939 roku wstrzymały „żnińskie muzykowanie”. Podczas okupacji hitlerowskiej wielu członków chóru walczyło na różnych frontach, a ci którzy pozostali w mieście z narażeniem życia bronili jego pamiątek. Po odzyskaniu niepodległości na Pałukach znów ożywił się ruch śpiewaczy. Pierwszy koncert w powojennej Polsce wywołał duże zainteresowanie miejscowego społeczeństwa, a do repertuaru włączono utwory St. Moniuszki, którego chór obrał sobie za patrona.

W okresie międzywojennym i po wojnie zespół pracę na niwie śpiewaczej poszerzył o wystawianie sztuk teatralnych i operetek. Przedstawienia te zyskiwały sobie szerokie kręgi odbiorców. W ponad 50-letnią historię powojennej Polski żniński „MONIUSZKO” wpisał się jako aktywny uczestnik wszystkich ważnych uroczystości i rocznicowych obchodów na terenie miasta i oddziału PZChiO w Bydgoszczy . Równocześnie dobrze reprezentował się podczas regionalnych i ogólnopolskich konkursów i festiwalu. Swój kunszt artystyczny miał również przyjemność zaprezentować dwukrotnie (1994 i 1996) w Holandii, a w 1998r. na Litwie. W 2014 w Brukseli i Paryżu.  Uczestniczył we mszach świętych w czasie pielgrzymek Jana Pawła II do Polski w 1997 r. w Gnieźnie i w 1999 r. w Bydgoszczy. Chór „Moniuszko” za swoją bogatą organizacyjno-artystyczną pracę otrzymał liczne nagrody i odznaczenia, a w śród nich tak ważne jak: Nagroda Ministra Kultury i Sztuki. w Z koncertami kolęd regularnie odwiedza zaprzyjaźnione domy pomocy społecznej. Obchodząc święto św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej, corocznie chór przygotowuje nowe utwory sakralne na tę okazję. Jest bardzo aktywnym propagatorem kultury Pałuk w Polsce i za granicą.

Od ośmiu lat bierze czynny udział w Koncertach Maryjnych  z Różą odbywanych w maju, w Katedrze bydgoskiej. W dniach 1- 4 grudnia 2016 r brał udział w Praskich Spotkaniach Chóralnych.  W dniach 2-16 lipca 2017 r. uczestniczył w warsztatach chóralnych w Calelli w Hiszpanii. Koncertował w Calelli, w Sagrada Familia w Barcelonie, w Montserrat i Lourdes we Francji. W 2018 r. śpiewał we Lwowie w dniach 4-7.10.b.r. Od 1988 roku bierze czynny udział w Ogólnopolskich Spotkaniach Chórów Męskich w 2018 r. XXII Spotkania odbyły się w Tczewie. 

 • Dyrygent – mgr Beata Różańska
 • Prezes – mgr Wojciech Putz